+(31) 70 30 30 30 9
Verhuuraanbod
dragers voor bijna alle auto's
Grote voorraad
gelijk online bestellen
Hoge klanttevredenheid
dat geven onze klanten aan
Westvlietweg 74C
2495 AB Den Haag
Tel: 31 (0) 70-3030309

Algemene voorwaarden

 1. -De huurder verklaart de gehuurde artikelen in goede en deugdelijke staat te hebben ontvangen. Bestaande beschadigingen zijn aan ommezijde op tekening aangegeven;
  – De huurder is te allen tijde alleen en geheel aansprakelijk voor alle gebreken en alle directe en indirecte gevolgen daarvan, welke zich tijdens de periode van huur met, door en aan het gehuurde voordoen. Hieronder vallen ook diefstal en beschadiging van het gehuurde
  – De huurder is verplicht zich voldoende op de hoogte te stellen van het gebruik van het gehuurde en zich bij twijfel tot Box-it.nl te wenden;
  – Het is de huurder verboden reparaties te verrichten of te laten verrichten, tenzij hiervoor door A & P Verhuurservice uitdrukkelijk toestemming is verleend
  – De huurder verplicht zich alle kosten voor vervanging van of reparatie aan het gehuurde, welke zijn ontstaan in de huurperiode, direct te voldoen
  – Incassokosten of kosten van een gerechtsdeurwaarder worden, in geval van niet tijdige betaling, volledig aan de huurder doorbelast na berekening van wettelijke rente
  – Bovenmatige slijtage door onjuist en/of onzorgvuldig gebruik, verplicht de huurder tot betaling van dubbele huur.
 2. Het is de huurder niet toegestaan het gehuurde aan derden ter beschikking te stellen, zonder uitdrukkelijke toestemming van Box-it.nl.
 3. Van de huurder wordt een aanbetaling van € 50.00 gevraagd.
 4. Bij annulering langer dan 2 weken voor vertrek krijgt de huurder de gehele huur retour min € 15.00 administratiekosten.
  Binnen 14 dagen voor vertrek kan er alleen in uitzonderingsgevallen restitutie plaatsvinden.
 5. De minimale huur periode is 5 dagen ( bij winterbanden 10 dagen)  De afhaaldag en terugbrengdag worden niet berekend.
 6. Voor elke dag vertraging in de overdracht van het gehuurde aan Box-it.nl, boven de overeengekomen termijn, zal telkens een bedrag overeenkomende met 50% van het voor huur verschuldigde, als verhoging op de gebruikelijke huurprijs voor de termijnoverschrijding in rekening worden gebracht. Voor eerder geretourneerde artikelen wordt geen restitutie verleend.
 7. Indien de huurder, binnen twee weken na afloop van huur, een gehuurd product koopt, wordt 50% van de voor het betreffende product betaalde huur in mindering gebracht op de koopprijs.
 8. Het gehuurde dient door de huurder te worden verzekerd (bijvoorbeeld door dit mee te verzekeren via de reisverzekering).
 9. Box-it.nl is op generlei wijze aansprakelijk voor schade, welke ontstaat voor, tijdens en na de periode van verhuur op welke manier dan ook;
 10. Bij montage winterbanden op velgen met druksensoren kunnen wij niet instaan voor breuk van de sensor. Het risico is voor rekening van de huurder.
 11. Voor zeer vuile huurartikelen kan door Box-it.nl € 5,- schoonmaakkosten per artikel in rekening worden gebracht.
 12. Onder een dag wordt verstaan een kalenderdag of een gedeelte daarvan.
 13. Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW.
 14. Meld gebreken aan het gehuurde op de eerste huurdag en niet pas bij terugkomst.
  Algemeen:
  • Bij schade, problemen e.d. neem contact op met +31(0)703030309.